Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem  danych osobowych  zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.gangart.pl jest PARTNERZY WSZECHCZASÓW Iluzjonista Damian Kość, z siedzibą pod adresem ul. Różana 1, 55-080, Smolec, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP8992729641, REGON 367654438 dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisząc na adres rodo@gangart.pl

3.   Dane   osobowe   Usługobiorcy   są   przetwarzane   zgodnie   z   ustawą   o   ochronie   danych osobowych  z dnia 10 maja  2018 r. (Dz.U. 2018 poz.  1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1) oraz ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane   dla   oznaczonych,   zgodnych   z   prawem   celów   i   niepoddawane   dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
a. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
b. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.gangart.pl

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. Oznaczenia   identyfikujące   zakończenie   sieci   telekomunikacyjnej   lub   system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przezUsługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
‍c.Informacje   o   skorzystaniu   przez   Usługobiorcę   z   usług   świadczonych   drogąelektroniczną.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.   Osoba,   której   dane   dotyczą,   samodzielnie   decyduje   czy   chce   rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.   Przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Administratora   odbywa   się  zawsze  w  ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody.

4. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne lub do czasu cofnięcia zgody.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,   jeżeli   są   one   niekompletne,   nieaktualne,   nieprawdziwe   lub   zostały   zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres rodo@gangart.pl

PLIKI "COOKIES"

1.   Strona   internetowa   Usługodawcy   używa   plików   „cookies”.   Brak   zmiany   po   stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.   W   plikach   „cookies"   znajdują   się   informacje   niezbędne   do   prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są pliki „cookies: analityczne. Umożliwiają one lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej   zorganizować   jego   układ,   gromadzą   informacje   o   sposobie   korzystania   ze   strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarki internetowej).

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1.   Administrator   stosuje   środki   techniczne   i   organizacyjne   zapewniające   ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,   a w szczególności   zabezpiecza   dane   przed   ich   udostępnieniem   osobom nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z   naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.   Usługodawca   udostępnia   odpowiednie   środki   techniczne   zapobiegające   pozyskiwaniu i modyfikowaniu   przez   osoby   nieuprawnione,   danych   osobowych   przesyłanych   drogą elektroniczną.

Formularz

* zaznaczenie obowiązkowe

Wiadomość została wysłana!
Coś poszło nie tak...